Algemene-Voorwaarden

 

Artikel 1:

 

Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VanBastisch.

 

Artikel 2: 

 

Aanbiedingen

 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van VanBastisch, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevat voor aanvaarding.

 

2.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VanBastisch opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop VanBastisch haar aanbieding baseert.

 

2.3 In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is VanBastisch niet gehouden aan de offerte. VanBastisch is eveneens niet gehouden aan de offerte indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht VanBastisch niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

Artikel 3:

 

Overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door VanBastisch gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via e-mail) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

 

3.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan VanBastisch doorgeeft. VanBastisch gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

 

3.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. U bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met VanBastisch. Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. VanBastisch is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

 

3.4 VanBastisch gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren zonder dat er sprake is van een nog niet op de website doorgevoerde prijsstijging van één of meerdere onderdelen. In dit kader behoudt VanBastisch zich het recht voor om de overeenkomst binnen 48 uur (of tenminste 1 werkdag) na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval VanBastisch de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

 

3.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen die na boeking plaatsvinden (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door VanBastisch. De reissom waarvoor u uw reis heeft geboekt kan dus nooit om deze redenen fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

 

3.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens VanBastisch en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden VanBastisch niet. VanBastisch aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud VanBastisch zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

 

3.7 Er kan derhalve sprake zijn van een reisovereenkomst indien er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Er kan derhalve ook sprake zijn van een algemene overeenkomst voor de koop van losse tickets. Ingeval van losse tickets wordt er derhalve geen reisovereenkomst gesloten.

 

3.8 VanBastisch treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) losse tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisator.

 

3.9 De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

 

3.10 VanBastisch draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

 

Artikel 4:

 

Uitvoering van de reis

 

4.1 VanBastisch is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

 

4.2 De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van VanBastisch en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. 

 

4.3 De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VanBastisch van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van VanBastisch in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

 

4.4 De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan VanBastisch of diens vertegenwoordiger ter plekke.

 

4.5 Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is VanBastisch gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5:

 

Wijzigingen

 

5.1 VanBastisch zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. VanBastisch zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd. 

 

5.2a Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal VanBastisch u zoveel mogelijk behulpzaam zijn en assisteren bij het zoeken naar een oplossing. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

 

5.2b In het geval een wedstrijd door wedstrijdverplaatsing buiten het vluchtschema valt, dan kan de klant contact opnemen met VanBastisch.

 

5.3 VanBastisch is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is VanBastisch bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

 

5.4 Indien een wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast kunnen we in het geval van losse tickets tot restitutie overgaan, de restitutie die u in dit geval ontvangt bedraagt echter de oorspronkelijke ticketprijs die is vastgesteld door de organisator van het event en niet de door u betaalde som. 

 

Artikel 6:

 

Indeplaatsstelling

 

6.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

6.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van VanBastisch verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

 

Artikel 7:

 

Annulering door de opdrachtgever

 

7.1 Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan VanBastisch verschuldigd. Indien het voor VanBastisch echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat VanBastisch de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal VanBastisch 75% van de totale reissom terugstorten. Het is in dat geval ook mogelijk om 100% van de reissom te laten terugstoren in de vorm van een tegoed bij VanBastisch. Vanaf een week voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijjk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

 

7.2 De datum van ontvangst door VanBastisch van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum.

 

7.3 De werkdagen en kantooruren van VanBastisch zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. E-mail- of andere berichten, die worden ontvangen bij VanBastisch gedurende de tijd dat het kantoor van VanBastisch is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.

 

Artikel 8:

 

Annulering door VanBastisch

 

8.1 Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft VanBastisch het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van VanBastisch op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.

 

8.2 VanBastisch kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.

 

8.3 VanBastisch heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal opdrachtgevers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal opdrachtgevers voor bedoelde reis. VanBastisch zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.

 

8.4 VanBastisch heeft vanwege een fluctuerende beschikbaarheid van wedstrijdtickets het recht om een geboekt arrangement tot 3 weken voor vertrek te annuleren. De wederpartij kan vervolgens kiezen tussen een volledige restitutie of een switch naar een andere wedstrijd met eventuele bijbetaling of restitutie. VanBastisch is niet verantwoordelijk voor externe kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het arrangement.

 

Artikel 9:

 

Uitsluiting herroepingsrecht 

 

9.1 De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.

 

9.2 Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

 

Artikel 10:

 

Reissom

 

10.1 De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.

 

10.2 Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat VanBastisch de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie.

 

10.3 Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is VanBastisch gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

10.4 Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.

 

10.5 Al onze genoemde prijzen zijn inclusief service-, verzend- en administratiekosten. Onder service-, verzend- en administratiekosten vallen alle kosten die worden gemaakt om de aanvraag vanuit de klant om te zetten naar een unieke voetbalervaring. De prijs welke in sommige gevallen vermeld staat op de ticket kan hierdoor afwijken van hetgeen dat u bij ons betaald heeft.

 

Artikel 11:

 

Betaling

 

11.1 Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens VanBastisch in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan VanBastisch te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij VanBastisch een doorslaggevende factor is of zal zijn.

 

11.2 De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VanBastisch heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan VanBastisch de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VanBastisch, onverminderd het recht van VanBastisch om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VanBastisch. De buitengerechtelijke kosten die de opdrachtgever dan dient te vol doen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

11.3 Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door VanBastisch niet kan worden gegarandeerd.

 

11.4 Bij niet tijdige betaling kan VanBastisch de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat VanBastisch daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.

 

11.5 Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

 

Artikel 12:

 

Reisbescheiden en reisdocumenten

 

12.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek verstrekt VanBastisch u de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) uw hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De voetbalkaarten liggen doorgaans gereed in het hotel, worden per post verstuurd of worden via de e-mail samen met de andere reisbescheiden naar het door u gekozen e-mailadres verstuurd. Dit betreffen altijd kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming tenzij anders vermeld. Houd hier rekening mee. Het is niet toegestaan om clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 3 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met VanBastisch.

 

12.2 U bent gehouden om de door VanBastisch verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met VanBastisch. VanBastisch is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

 

12.3 De wedstrijdkaarten zijn altijd voor het thuisvak, tenzij anders van tevoren geboekt. Het is niet toegestaan om clubkleuren van de uitspelende partij te dragen tijdens de wedstrijd.

 

12.4 VanBastisch maakt voor veel wedstrijden gebruik van seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient de klant na afloop van de wedstrijd weer in te leveren bij de receptie van het hotel of terug te sturen naar VanBastisch. De klant krijgt bij de levering van de wedstrijdkaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat de klant moet doen met de wedstrijdkaarten na afloop van de wedstrijd. De klant is aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die VanBastisch dient te maken dan wel lijdt, indien de klant zich niet houdt aan die instructies.

 

12.5 VanBastisch garandeert bij boeking van een even aantal personen dat er niemand alleen zit, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat u in paren van 2 wordt geplaatst. Bij boeking van een oneven aantal personen garanderen wij niet voor elke wedstrijd dat niemand alleen zal zitten. De klant is verantwoordelijk om voor betaling bij VanBastisch op te vragen wat de zitplaatsverdeling is voor de specifieke wedstrijd.

 

12.6 VanBastisch behoudt zich het recht voor wedstrijdtickets kostenloos te 'upgraden' naar een betere categorie, waarbij geldt dat Categorie 1 beter is dan Categorie 2, hetgeen beter is dan Categorie 3. In het geval kaarten in de gekozen categorie of een betere categorie niet geleverd kunnen worden behoudt VanBastisch zich het recht voor wedstrijdtickets in een mindere categorie te leveren en het prijsverschil te restitueren aan de klant.

 

12.7 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. VanBastisch is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

 

12.8 VanBastisch raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vraag ons naar een gepaste reis- of annuleringsverzekering voor uw arrangement.

 

Artikel 13:

 

Speeldata en tijden

 

13.1 Opdrachtgever U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door VanBastisch. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de consument onverwijld te melden aan VanBastisch.

 

13.2 VanBastisch kan niet gehouden worden aan de gegeven datum als indicatie, het betreft slechts een indicatie en kan derhalve worden gewijzigd. Een opdrachtgever die een reisovereenkomst aangaat of een losse ticket koopt via VanBastisch kan de overeenkomst niet annuleren op grond van het wijzigen van speeldatum en/of ontvangsttijdstip. 

 

Artikel 14:

 

Overmacht

 

14.1 VanBastisch schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.

 

14.2 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van VanBastisch is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van VanBastisch kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens VanBastisch door de door deze ingeschakelde derden, van wie VanBastisch in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.

 

14.3 Indien VanBastisch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is VanBastisch gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15:

 

Aansprakelijkheid

 

15.1 Indien VanBastisch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

 

15.2 VanBastisch is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).

 

15.3 VanBastisch is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.

 

15.4 De aansprakelijkheid van VanBastisch jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van artikel 15.4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van VanBastisch voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag van EURO 450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.

 

15.5 VanBastisch is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van VanBastisch

 

15.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VanBastisch gelden ook ten behoeve van werknemers van VanBastisch, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

15.7 Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is VanBastisch gevrijwaard van claims in dezen. Tevens stelt de opdrachtgever VanBastisch schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor VanBastisch kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

 

15.8 Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan VanBastisch, kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.

 

15.9 Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke VanBastisch niet kan beïnvloeden, mag en kan VanBastisch niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.

 

15.10 Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door VanBastisch met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens VanBastisch kan in casu geen sprake zijn.

 

15.11 VanBastisch is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. VanBastisch verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.

 

15.12 Indien de opdrachtgever een losse ticket heeft gekocht voor een wedstijd via VanBastisch en er doen zich omstandigheden voor waardoor de opdrachtgever niet in het stadion komt, dan is VanBastisch voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk. Bij deze eventuele schade kan gedacht worden aan de vlucht naar de plaats van het stadion en een hotelovernachting.

 

Artikel 16: Onvolkomenheden of klachten

 

16.1 VanBastisch doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van VanBastisch en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan VanBastisch te bevestigen. Deze melding dient ertoe VanBastisch in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

 

16.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 16.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail ([email protected]) of schriftelijk bij VanBastisch in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal VanBastisch binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

 

16.3 Aangezien VanBastisch dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.

 

16.4 Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

 

Artikel 17: Geschillen

 

Op alle geschillen tussen u en VanBastisch is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

 

Artikel 18:

 

Wijzigen van voorwaarden

 

VanBastisch is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. VanBastisch zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.